Koolist

Missioon

Valmistada ette tööturule vajalikke spetsialiste ja pakkuda elukestvat õpet.

Visioon

Kvaliteetset haridust pakkuv hea mainega kutseõppeasutus.


Põhiväärtused

TMK missiooni ja visiooni täitmist toetavad järgmised põhiväärtused:

  • õppijakesksus - õppijad on õppeprotsessis ning kooli juhtimises ja arengus

                kaasarääkivad organisatsiooni täieõiguslikud liikmed;

  • pidev areng - kooli töötajad omandavad pidevalt uusi teadmisi ja oskusi, et

                arendada organisatsiooni, õppekavasid ja õppetööd;

  • organiseeritus - kooli töötajad on kohuse- ja vastutustundega inimesed,

                kes austavad õppureid, on hoolivaks kolleegiks ning seisavad

                igati kooli maine ja jätkusuutliku arengu eest;

  • koostöö - kool teeb pidevat koostööd oma huvirühmadega, arvestades nende

                vajadusi spetsialistide ettevalmistamises.

 

Tallinna Majanduskooli  arengukava 2016-2020 üldeesmärk:

TMK poolt pakutav kutseharidus on tööturuvajadusega arvestav, elukestvale õppele orienteeritud, kvaliteetne, paindlik ja mitmekesiste valikutega.

 

Tegevusvaldkondade strateegilised eesmärgid:

  • Õppe- ja kasvatustegevus - TMK pakub õppijatele kvaliteetseid, paindlikke ja mitmekesiste valikutega kutseõppevõimalusi, mis vastavad tööturu arenguvajadustele.
  • Õppe- ja kasvatustööd toetavad tugiteenused    - TMK tagab õppijatele õppe- ja kasvatustööd toetavad tugiteenused.
  • Õppetööväline huvitegevus, õpilasomavalitsuse tegevus - TMK loob õppijatele koostöös õpilasesindusega mitmekülgseid võimalusi õppetööväliseks huvitegevuseks.
  • Suhted avalikkusega ja koostööpartneritega - TMK teeb tihedat koostööd tööandjate ja koostööpartneritega õppekvaliteedi tõstmisel ning elukestva õppe rakendamisel.
  • Personali arendus - TMKs töötavad pädevad ja motiveeritud õpetajad.
  • Eestvedamine ja juhtimine - TMK tagab eestvedamise ja juhtimise kaudu nüüdisaegse õpikäsituse rakendamise.

 

Tallinna Majanduskooli arengukava 2016-2020

Tallinna Majanduskooli arengukava tegevuskava perioodiks 2016-2020

Eelmise perioodi arengukava (2013-2015) täitmine

Tegevuskava 2018/2019 õppeaasta kohta 

Tallinna Majanduskool on üks vanemaid kutseõppeasutusi Eestis,
asutatud aastal 
1906.

2018/2019. õppeaastal õpib Tallinna Majanduskoolis 15 õppekaval üle 1600 õpilase.
Koolil on enam kui 27 000 vilistlast.
Koolis õpetab sadakond praktikust professionaali