Meeskonnajuht (jätkuõpe)

Õppeaeg: 1 aasta 

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppekava tase: 5. taseme kutseõppe jätkuõpe 

Sessioonõpe: õppetöö toimub üks kord kuus teisipäevast laupäevani


Meeskonnajuht on see inimene, kes suudab hallata meeskondi, motiveerida inimesi ja ohjata protsesse. Meeskonnajuhi õppekaval saab valida spetsialiseerumise kas teeninduse või tootmise korraldamise vahel. Õppeprotsess hõlmab palju rühmatööd ja aktiivõppe meetodeid. Õppekava läbinule on selgeks saanud põhilised psühholoogia ja organisatsioonikultuuri toimemehhanismid, ta oskab juhtida projekte ja neid eelarveridadesse paigutada. Kooli lõpetanud meeskonnajuht kasutab IKT vahendeid, et ühendada meeskondi. Valikainetena on võimalik õppida lisaks ka kvaliteedijuhtimist, terviseedendust ja logistikat

Õppekava moodulid: 

 • karjääri planeerimine ja ettevõtlus 
 • meeskonna juhtimine 

Valikõpingud: 

Õppija valib kahe spetsialiseerumisega seotud mooduli vahel ning veel täiendavalt valikõpinguid 7 EKAPi ulatuses.
 • Teeninduse korraldamine
 • Tootmise korraldamine 

​Õppija valib vastavalt oma süvendatud huvi ja edasist tööalast tegevust silmas pidades järgnevate valikõpingute moodulite vahel 7 EKAPi ulatuses:

 • Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia 2 EKAP
 • Finantsarvestuse alused 2 EKAP
 • Ettevõtte ostutoimingud 2 EKAP
 • Projektijuhtimine 2 EKAP
 • IKT meeskonnajuhi töös 3 EKAP
 • Terviseedendus 1 EKAP
 • Logistika 2 EKAP
 • Kvaliteedijuhtimine 3 EKAP
 • Ametikeel ja retoorika 2 EKAP
Kutseõpe loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse lõpueksamiga.

Õppeajast veerand  on praktika töökeskkonnas.

EKAP - Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi ehk üks nädal õppuri tööd,millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Õppekava rakenduskava.

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Sisseastumine

Õppima saavad asuda need, kellel on vähemalt 4. ktaseme kutse järgmistel kutsealadel: põllumajandus, kalandus, metsandus, toiduainetööstus, teenindus, tehnika, tootmine ja töötlemine või vastavate kompetentside olemasolu. Loe lisa vastuvõtueeskirjast.