Õpilaskodu sisekorraeeskiri

ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

 

Sisekorraeeskiri kehtib

alates 01.09.2017

                                                                                                                                                                           

Triin Laasi

Direktor

Tallinna Majanduskool

ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

 

1. Käesolev sisekorraeeskiri (edaspidi: Eeskiri) reguleerib Tallinna Majanduskooli  (edaspidi:   Valdaja) valduses oleva õpilaskodu aadressil Nõmme tee 5, Tallinn  majutuspinda kasutuslepingu või üürilepingu (edaspidi: Leping) alusel kasutavate isikute (edaspidi: Kasutaja) vahelisi suhteid, sätestab Kasutaja käitumisreeglid õpilaskodus ja selle territooriumil ning käitumisreeglid Kasutaja külalistele.

Õpilaskodu majutuspinnale ei kohaldata eluruumide üürimisele sätestatut vastavalt võlaõigusseaduse § 272 lg 4 p 4.

2. Eeskirja kinnitab Tallinna Majanduskooli direktor ja see kehtib tähtajatult kuni uue Eeskirja kehtestamiseni.

3. Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Eeskirja punktis 1 nimetatud isikutele ja nende külalistele.

 

4. ÜLDINE KORD ÕPILASKODUS

Eeskirja eesmärgiks on tagada kõigile õpilaskodu Kasutajatele elamiseks ja õppimiseks sobivad tingimused, arvestades õpilaskodu ühist kasutust.

 

4.1 Õpilaskodus või selle territooriumil on keelatud:

4.1.1 inventari, valgustite, akende, uste, läbipääsusüsteemide, postkastide, tuletõrjevahendite, tehnosüsteemide, liiklusmärkide ja muu sellise lõhkumine, rikkumine, otstarbel kasutamise takistamine, ümbertõstmine või muul viisil kahjustamine;

4.1.2 omavoliline remontimine ja ümberehitamine, avade puurimine seintesse ja nii edasi;

4.1.3 lahtise tule (sealhulgas küünalde) kasutamine ja suitsetamine (sealhulgas e-sigaret, vesipiip või muud selline), suitsetamine on lubatud ainult tähistatud ja selleks ettenähtud kohas;

4.1.4 narkootiliste, toksiliste ja kergesti süttivate ainete omamine, hoidmine, tarbimine, kasutamine ja levitamine;

4.1.5 alkoholi tarbimine;

4.1.6 alkoholijoobes, narkootiliste või toksiliste ainete mõju all viibimine;

4.1.7 loomade ja lindude pidamine;

4.1.8 katusel viibimine;

4.1.9 omavoliline elektriseadmete ja -juhtmete paigaldamine;

4.1.10 isevalmistatud küttekehade ja elektripliitide kasutamine;

4.1.11 esemete, vedelike ja prügi akendest  ning rõdudelt väljaloopimine või selle mahaviskamine;

4.1.12 ukselukkude omavoliline vahetamine või uute paigaldamine;

4.1.13 kasutada majutuspinda muul otstarvetel kui selles elamiseks ja õppimiseks;

4.1.14. anda majutuspinda Valdaja loata teiste isikute kasutusse;

4.1.15 anda Valdaja vara Valdaja loata teiste isikute kasutusse;

4.1.16 mootorsõiduki juhtimine või parkimine selleks mitteettenähtud kohas;

4.1.17 ükskõik millisel viisil avaliku korra või teiste Kasutajate  rahu rikkumine.

 

5 Kasutaja on kohustatud:

5.1 tähtaegselt tasuma arved;

5.2 kasutama majutuspinda vajaliku hoolsusega elamiseks ja õppimiseks;

5.3 täitma hoolsalt koristus- ja hügieeninõudeid vastavalt heale tavale;

5.4 kasutama säästlikult vett, soojus- ja elektrienergiat;

5.5 pidama kinni kõigist ohutusnõuetest;

5.6 õpilaskodust väljumisel ja sinna sisenemisel alati kontrollima, et uksed oleks   suletud ja lukus;       

5.7 välja lülitama järelevalveta elektriseadmed;

5.8 teatama Valdaja esindajale kõigist Eeskirja rikkumistest, samuti kõigist muudest õigusrikkumistest ning toimepandud, toimepandavatest või kavandavatest kuritegudest;

5.9 täitma kõiki Valdaja esindaja antud seaduslikke korraldusi;

5.10 teatama Valdajale viivitamatult kõikidest riketest, avariidest ja muudest juhtudest, mis seavad ohtu Kasutaja, Valdaja või kolmandate isikute vara säilimise ning tegema kõik endast sõltuva kahjude tekkimise vältimiseks või vähendamiseks;

5.11 hüvitama Valdajale tekkinud kahju või selle suurenemise, kui kahju tekkis või suurenes Kasutaja kohustuse süülise mittetäitmise tulemusel;

5.12 tagama Valdaja esindaja vaba juurdepääsu majutuspinnale

5.13 kinni pidama öörahust;

5.14 vabastama majutuspinna õigeaegselt ja korrastatult, isiklikult tagastama kõik saadu;

5.15 taluma majutuspinnal tehtavaid töid ja muid mõjutusi, mis on vajalikud majutuspinna säilimiseks, puuduste kõrvaldamiseks, kahju ärahoidmiseks või muu sellesarnaseks;

5.16 jälgima piisava sagedusega Valdajale edastatud e-posti majutuspinnaga seotud arvete, teade, ettepanekutega tutvumiseks

 

 

 

6 Kasutaja külalised

6.1 Külalise vastuvõtuks peab olema toanaabri ja Valdaja nõusolek. Vastava nõusoleku puudumist loetakse Eeskirja rikkumiseks, mis seisneb eelkõige teise Kasutaja rahu rikkumises.

6.2 Valdaja nõusoleku saamiseks tuleb külalise isikuandmed registreerida Valdaja esindaja juures.

6.3 Kasutaja on kohustatud teavitama oma külalist Eeskirjast ja Kasutaja külaline on kohustatud järgima  Eeskirja.

6.4 Kasutaja külalise poolt Eeskirja rikkumise korral vastutab Kasutaja solidaarselt Kasutaja külalisega.

 

7 Koristamine õpilaskodus

7.1 Kasutaja kohustub vajaliku hoolsusega koristama tema kasutusse antud majutuspinda ise, hankima  koristusteenuse Valdajalt või kasutama koristusteenusega majutuspinda.

7.2 Kasutaja kohustub täitma hoolsalt koristus- ja hügieeninõudeid vastavalt heale tavale.

7.3 Koristus- ja hügieeninõuete ulatuse ja kvaliteedi määrab Valdaja esindaja, lähtudes Valdaja traditsioonidest ja  hea tava põhimõttest.

7.4 Pärast ühiskasutuses oleva majutuspinna (köök, duširuum, WC ja nii edasi) kasutamist on kõik Kasutajad kohustatud koristama või puhastama enda järel selle ruumi ning kasutatud seadmed, seadeldised, abivahendid ja ruumist lahkudes välja lülitama elektriseadmed.

7.5. Prügi viiakse õues asuvasse prügikonteinerisse, vajadusel sorteeritakse.

7.6 Koristus- ja hügieeninõuete täitmist kontrollib regulaarselt Valdaja esindaja.

7.7 Kui Kasutaja koristab majutuspinda ise, toimub koristamine ühiskasutuses oleval majutuspinnal tubade kaupa graafiku alusel. Graafikud koostatakse boksisiseselt ning need pannakse teadmiseks köögi seinale.

7.7.1 Kasutaja kohustub pesema tema kasutuses oleva majutuspinna aknad (seestpoolt) ja  uksed vähemalt kaks (2) korda aastas – kevadel hiljemalt 30. aprilliks ning sügisel hiljemalt 30. oktoobriks.

7.8 Kasutaja hangitud koristusteenusega või koristusteenusega majutuspinna kasutamisel järgivad Kasutajad Eeskirja 7.1 - 7.4 sätteid,

7.9 Majutuspinna üldise koristuse tagab Valdaja.

 

8 Öörahu

8.1 Öörahu kehtib õpilaskodus kell 22.00-06.00.

8.2 Öörahu ajal on keelatud igasugune tegevus, mis võib häirida Kasutajate öörahu.

 

 

9 Võti ja läbipääsukaart

9.1 Valdaja väljastab Kasutajale võtme ja vajadusel läbipääsukaardi majutuspinna üleandmisel.

9.2  Kasutajal on keelatud anda võtit või läbipääsukaarti teistele isikutele ning Kasutaja on kohustatud vältima nende sattumist teiste isikute kätte.

9.3  Võtme või läbipääsukaardi kaotamisel või rikkumisel on Kasutaja kohustatud viivitamatult teatama sellest Valdaja esindajale.

9.4  Võtme või läbipääsukaardi kaotamisel, rikkumisel; tagastamata jätmisel või teisele isikule üleandmisel kohustub Kasutaja hüvitama sellega kaasnevad kulud vastavalt kehtestatud hinnakirjale või tegelikele kuludele.

9.5 Lepingu lõpetamisel tagastab kasutaja võtme ja läbipääsukaardi Valdajale.

 

10. LEPINGU LÕPPEMINE, LÕPETAMINE, ÕPILASKODUST LAHKUMINE

10.1 Leping lõpeb selle tähtaja möödumisel, ennetähtaegsel lõpetamisel või muudel asjaoludel.

10.2 Kasutaja on kohustatud majutuspinna vabastama õigeaegselt ning andma Valdajale  üleandmise-vastuvõtmise akti alusel üle majutuspinna, majutuspinnal paikneva Valdaja vara, majutuspinna võtme ning läbipääsukaardi.

10.3 Majutuspinnal avastatud puudustest (lõhutud või rikutud vara või muud sellist) peab kasutaja teavitama Valdajat kohe nende avastamisel, mitte aga Lepingu lõpetamisel ja majutuspinna üleandmisel. Viimasel juhul jääb vastutus Vara rikkumise või kadumise eest Kasutajale.

10.4 Lepingu lõppedes on Kasutaja kohustatud koristama tema kasutuses olnud majutuspinna (tühjendama tema kasutuses olnud kapid, sealhulgas külmkapis kasutusel olnud riiulid, välja viima prügi, pesema põrandad, pühkima tolmu kappidelt-riiulitelt, eemaldama plekid seintelt jne) ning andma selle üle Valdaja esindajale.

10.5 Kasutaja kohustub Valdajale tagastama majutuspinna koos Valdaja varaga selle  Lepingu sõlmimise hetkel olnud seisus, arvestades tavalist kulumist. Nimetatud kohustuse täitmata jätmisel on Valdajal õigus nõuda tekitatud kulude või kahjude hüvitamist Kasutaja poolt.

10.6 Lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel on Kasutaja kohustatud maksma kõik Valdajale tasumisele kuuluvad summad, hüvitama tekitatud kahjud vastavalt hinnakirjale või tegelikele kuludele arvel näidatud tähtajaks.

10.7 Valdajal on õigus keelduda uue Lepingu sõlmimisest Kasutajaga, kes on jätnud täitmata Lepingust ja Eeskirjast tuleneva kohustuse või  eiranud Valdaja esindaja korraldusi.