Õppetoetused

Põhi- ja eritoetuse taotlusi saab esitada ÕISis 15. septembrist kuni 25. septembrini (kaasa arvatud) sügissemestriks ja 1. veebruarist kuni 25. veebruarini kevadsemestriks.

Õppetoetuste liigid:
1. Põhitoetus – rahaline toetus hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katteks (ainult päevases õppes õppijatele) 
2. Eritoetus – rahaline toetus neile, kelle majanduslik olukord takistab õpingute jätkamist.
3.Sõidutoetus - rahaline toetus neile, kelle rahvasrikuregistri järgne elukoht asub väljaspool Tallinna (ainult päevases õppes õppijatele)
 

Põhitoetust on õigus taotleda õpilasel, kes:
  •  õpib kutseõppe tasemeõppe õppekaval täiskoormusega statsionaarses õppes (päevases õppes);
  •  ei ole ületanud õppekava nominaalkestust;
  • ei viibi akadeemilisel puhkusel.


Eritoetust on õigus taotleda õpilastel, kes on olukorras, kus majanduslikud asjaolud takistavad tema õpingute jätkamist. Majanduslik olukord tuleb tõendada dokumentaalselt (vt soovituslike dokumentide näidisloetelu
õppetoetuste taotlemise, määramise ja makmise tingimused ning kord õpilastele Tallinna Majanduskoolis lisa 1). Majanduslikku olukorda hinnatakse taotluse esitanu leibkonna sissetuleku alusel ühe liikme kohta.
Leibkonnaks loetakse kõiki ühes majapidamises ja ühisest sissetulekust elavaid inimesi (abikaasa, alaealised lapsed, vanemad või eestkostja, alaealised õed-vennad või täiskoormusega tasemeõppes õppivad täisealised õed-vennad,
vanavanemad). Eritoetuse taotlemisel esitab õpilane taotluse ÕISis koos dokumentidega, mis tõendavad asjaolusid, millest tingituna ei ole õpilane ilma õppetoetuseta võimeline õpinguid jätkama.
Eritoetust võib taotleda alates esimesest õppesemestrist, võib õppida mittestatsionaarses õppevormis või olla õppevõlgnevusi.

Sõidutoetust on õigus taotleda õpilasel, kes õpib päevases õppes ning kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub väljaspool Tallinna. Tallinna Majanduskoolil on õigus keelduda sõidukulude hüvitamisest õpilasele, kes viibib akadeemilisel puhkusel või kes ei osalenud õppetöös päevadel, mille eest hüvitist taotleb. Ühistranspordi sõidukulude hüvitamiseks esitab õpilane üks kord kuus vormikohase taotluse koos sõidupiletitega hiljemalt sõidukulude tekkimisele järgneva kuu 5. kuupäevaks õppeosakonda.

  • Õpilasele, kes elab õpilaskodus või üürikorteris, kuid kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub väljaspool Tallinna, hüvitatakse sõidukulu Tallinnast elukohta ja tagasi kuni kaks korda kuus, samuti riigipühadeks ja koolivaheajaks elukohta ja tagasi õppeasutusse sõidu kulu. Sõidu maksumus hüvitatakse sõidupiletite alusel 100 protsendi ulatuses.
  • Õpilane, kes sõidab iga päev õppeasutusse ja tagasi rahvastikuregistri järgse elukohta, hüvitatakse ühistranspordi sõidukulu arvestusega üks edasi–tagasi sõit päevas sõidupiletite (soovitavalt perioodipilet) alusel.


Õppetoetuste taotlemise, määramise ja makmise tingimused ning kord õpilastele Tallinna Majanduskoolis 2018/2019. õppeaastal.

Õpilaste ühistranspordi sõidukulu hüvitamise ulatus ja kord alates 01.10.2015 (taotlus lisas 1)