Üldine praktikakorraldus

 Praktikate ajakava 2018/2019

Praktika on kõikide õppekavade lahutamatu osa, mille eesmärk on teoreetiliste teadmiste rakendamine praktikasse. Praktikate üldine korraldus on määratletud õppekorralduseeskirjas. Täpsemalt reguleerib praktikat praktikakorralduse eeskiri.

Praktikakorralduse eeskiri kuni 2018/2019 õppeaastani 
Praktikakorralduse eeskiri alates 2019/2020 õppeaastast (PROJEKT) (kehtib selle õppeaasta praktikatele, mida sooritatakse ka enne õppeaasta algust)

Praktika korraldamise eest vastutab õppetooli juhataja, kes paneb paika praktikate toimumise ajad, abistab vajadusel õpilasi praktikakohtade leidmisel, tagab praktika toimumise õppekavas ettenähtud mahus vastavalt püstitatud eesmärkidele ja õpiväljunditele, praktika koolipoolse juhendamise japraktika tulemuslikkuse hindamise. Iga õppeaasta algul koos õppetöögraafikuga kinnitatakse igale õpperühmale praktikaperioodid koos praktikaaruannete esitamise ning praktikate kaitsmise kuupäevadega. Praktikakoha leidmine on õpilase ülesanne. Praktikakoha leidmisel peavad õpilased isiklikku aktiivsust näitama, sest praktikakohast võib saada tulevane töökoht.
 
Võimalikke praktikapakkumisi edastatakse õpilastele jooksvalt terve aasta vältel. Üldjuhul pannakse vastav info üles kooli kodulehele „Praktika- ja tööpakkumised“. Lisaks võib õppetooli juhataja saata info õpperühmadele e-kirjaga.
 
Praktika korraldamise aluseks on konkreetselt sõnastatud eesmärgid, mis on orienteeritud kutseoskuste omandamisele. Praktikate üldiseks eesmärgiks on tegelike töötingimustega tutvumine ja erialaste kogemuste ning vilumuste omandamine. Praktikad toimuvad vaheldumisi õppetööga koolis. Praktika kogumaht (EKAPites) on toodud rakenduskavas, praktika toimumise periood kodulehel praktikate ajakavas. Täpsem informatsioon praktika kohta antakse õppegrupile infotunnis. Kogu praktikadokumentatsioon on elektrooniline, asudes HITSA Moodle ja Google Drive keskkondades. Iga praktika tarbeks on HITSA Moodle õpikeskkonda loodud praktikakursus, kuhu õpilased ise registreeruvad. Vastava lingi kursusele ja võtme saadab õppetooli juhataja. HITSA Moodlesse on koondatud kogu praktika kohta vajaminev info ning dokumentatsioon, v.a praktikapäevikud, mis asuvad Google Drives.
 
Praktika alusdokumentatsiooni (praktikalepingu, individuaalse praktikakava, praktikajuhendi) ning muu vajaliku informatsiooni (praktikaperioodi, praktika aruande esitamise tähtaja, koolipoolse praktikajuhendaja andmed jm) sisestab õppetooli juhataja enne praktika algust HITSA Moodles asuva praktikakursuse alla.
 
Praktikapäeviku vormi sisestab õppetooli juhataja Google Drive keskkonda ja jagab need enne praktika algust välja õpilastele (link päevikule). Õpilane omakorda jagab oma praktikapäeviku praktikakoha poolse juhendajaga. Vastavalt kutseõppeasutuse seadusele ja Tallinna Majanduskooli õppetöö korraldamise eeskirjale sõlmib kool õpilase ja praktikakohaga kolmepoolse lepingu. Praktikalepingu vormi täidab õpilane ja korraldab  lepingu digiallkirjastamise. Iga praktika läbiviimiseks sõlmitakse eraldi praktikaleping. Individuaalse praktikakava koostavad etteantud vormi põhjal õpilane ja praktikakoha poolne juhendaja ning see kooskõlastatakse koolipoolse praktikajuhendajaga.
 
Praktikaülesannete täitmist kontrollib koolipoolne praktikajuhendaja õpilase poolt jooksvalt täidetava praktikapäeviku alusel. See annab koolipoolsele juhendajale võimaluse õpilast vajadusel nõustada ja juhendada. Praktikakoha poolne juhendaja kirjutab praktikapäevikusse oma hinnangu õpilase praktika soorituse kohta jooksvalt. 
 
Praktika lõppedes koostab õpilane praktikaaruande. Praktikaaruanne peab olema koostatud vastavalt praktikajuhendile ja vormistatud vastavalt TMK kirjalike tööde koostamise ja vormistamise juhendile. Praktikaaruanne peab muuhulgas sisaldama praktikakoha lühikirjeldust, ülevaadet praktikakoha eesmärkidest, praktikakohas täidetud ülesannete kirjeldust, õpilase hinnangut praktikakoha juhendaja tegevusele praktika käigus täidetud ülesannete täitmisel, õpilase hinnangut praktikaprogrammis püstitatud eesmärkide saavutamise kohta ning ettepanekuid ja soovitusi praktika paremaks
korraldamiseks. Aruandes toodud enesehinnang peab sisaldama hinnangut enda ettevalmistusele, sh hinnangut teoreetilise ja praktilise ettevalmistuse tasemele tööülesannete täitmiseks, hinnangut enda tugevatele ja nõrkadele külgedele ning enda toimetulekule tööülesannetega, milliseid uusi oskusi ja teadmisi omandati, millistest teadmistest tuli puudu tööülesannete täitmisel, millised koolis omandatud teadmised osutusid vajalikuks tööülesannete täitmisel.
 
Praktika lõpeb praktikaaruande kaitsmisega. Peale praktikaaruande kaitsmist toimub praktika analüüs ja hindamine. Tavapäraselt toimub see kogu õpperühma osavõtul seminari vormis. Kogu praktikaperioodi kohta annab hinnangu õpilasele ja tema koostatud praktikaaruandele koolipoolne praktikajuhendaja, arvestades praktikakoha poolse juhendaja tagasisidet.